Субъектілерді сатып алу мониторингі: қызметтердің елішілік құны шамамен 70% құрады

Сатып алу мониторингі субъектілері 2022 жылғы 9 ай қорытындысы бойынша сомасы 17 738,883 млрд теңге тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алынды, соның ішінде, елішілік құндылық - 10 288,888 млрд теңге немесе 58,0% (1-кесте).

1-кесте. 2022 жылғы 9 ай қорытындысы бойынша мониторинг субъектілерінің сатып алулары бойынша жиынтқ ақпарат, млрд теңге

Атауы  

ТЖҚ

Тауарлар

Жұмыстар

Қызметтер

Σ барлығы

ЕҚ, %

Σ барлығы

ЕҚ, %

Σ барлығы

ЕҚ, %

Σ барлығы

ЕҚ, %

 

Мем органдар

3 624,452

38,5

311,793

37,0

2 065,08

36,2

1 247,579

42,7

 

Ұлттық компаниялар

6 669,686

76,7

2 633,927

66,5

1 406,955

71,0

2 628,804

90,0

 

Концессионерлер

0,32

82,4

0,056

0,0

0,0

0

0,264

100,0

 

Жүйе құрушылар

2 361,054

43,0

1 913,441

30,6

172,978

96,5

274,635

95,8

 

Жер қойнауын пайдаланушылар

5 083,372

54,4

1 216,611

16,1

2 073,073

75,8

1 793,688

55,5

 

ТРК

1 276,671

48,9

696,753

13,8

277,433

90,4

302,484

91,6

 

Көмір

305,77

56,6

98,736

20,0

106,763

57,6

100,271

91,5

 

Уран

90,42

71,9

55,163

58,4

23,85

93,6

11,407

91,8

 

МГС

3 410,511

55,7

365,958

13,1

1 665,027

74,2

1 379,525

44,7

 

Жиыны

17 738,883

58,0

6 075,829

43,6

5 718,087

60,9

5 944,968

69,9

 

1-кесте деректеріне сәйкес ТЖҚ сатып алудың ең жоғарғы көлемін  ұлттық компаниялар және  холдингтер (6 669,686 млрд теңге) құрайды, олар жалпы ТЖҚ сатып алу көлемінде үштен бірінен астам көлемді (37,6%) құрайды, одан кейін 20,4% үлеспен мемлекеттік органдар (3 624,452 млрд теңге). Үшінші орында жалпы ТЖҚ сатып алу көлемінің 19,6 % үлесімен мұнайгаз секторының  жер қойнауын пайдаланушылары (3 410,511 млрд теңге).

 Жалпы ТЖҚ сатып алу көлемінде ең төменгі үлесті (0,002 %) концессионерлер құрайды (0,320 млрд теңге), бұл, жобаның толық аяқталуымен және концессиялық жобалардың пайдалануға берілуімен түсіндіріледі, көмір және уран бойынша жер қойнауын пайдаланушыларда да осындай жағдай, бұл, өндіру көлемінің өзгермеуі мен өндіру ұйымдастыру үшін ТЖҚ төмен сұраныспен түсіндіріледі.

2022 жылғы 9 ай қорытындысы бойынша мониторинг субъектілерінің сатып алуларындағы елішілік құндылық үлесі 2021 жылғы осы кезеңмен салыстырғанда  0,5 % өсті (1-сурет). 

 1-сурет. Барлық субъектілердің 2021-2022 ж.ж. бірінші жартыжылдықтағы ЕҚ динамикасы, млрд теңге, %

Тауарлар сатып алу сомасы 2022 жылғы 9 ай қорытындысы бойынша 2021 жылғы осы кезеңмен салыстырғанда 1 068,929 млрд теңгеге өсті, ЕҚ сомасы  545,933  млрд теңгеге өсті, ЕҚ үлесі 0,8% артты.

Талдау жүргізілген кезеңде жұмыстарда жалпы сатып алу көлемінің 342,549 млрд теңгеге өскені, ЕҚ сомасы 61,786 млрд теңгеге және ЕҚ үлесінің 5,3 % төмендеуі байқалады.

Қызметтерде қызметтерді жалпы сатып алу көлемінің 1 821,493 млрд теңгеге және ЕҚ үлесінің 6,1 % өскені байқалады.

2022 жылғы бірінші жартыжылдық қорытындысы бойынша ТКК және көмір  жер қойнауын пайдаланушыларын қоспағанда, мониторинг субъектілерінің тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алуларындағы елішілік құндылықтың оң динамикасын атап өткен жөн (2-кесте).

 

2-кесте. Мониторинг субъектілері кесінінде 2021–2022 ж.ж. 9 айдағы ЕҚ динамикасы, млрд теңге

Атауы[1]

ТЖҚ

Тауарлар

Жұмыстар

Қызметтер

 

Σ барлығы

ЕҚ, %

Σ барлығы

ЕҚ, %

Σ барлығы

ЕҚ, %

Σ барлығы

ЕҚ, %

Мемлекеттік органдар

650,86

2,5

35,506

-1,8

338,052

-0,6

277,302

8,9

Ұлттық компаниялар

1 440,712

1,7

511,424

5,0

-209,539

-11,2

1 138,827

3,7

Концессионерлер

-0,118

-3,2

-0,007

0,0

-0,017

0,0

-0,094

0,0

Жүйе құрушылар

579,507

-1,9

432,249

-4,0

67,013

-0,7

80,245

0,9

Жер қойнауын пайдаланушылар

562,009

-3,3

89,756

0,3

147,041

-1,2

325,213

-3,4

Уран

6,731

-3,2

17,96

0,8

-11,425

6,2

0,196

-3,0

МГС

555,278

-3,2

71,796

-0,7

158,466

-1,2

325,016

-3,3

Жиыны

3 232,971

0,5

1 068,929

0,8

342,549

-5,3

1 821,493

6,1[1] ТКК және көмір бйынша жер қойнауын пайдаланушылар деректерін есепке алусыз

Жоғарыда айтылғандай, концессионерлерді қоспағанда 2022 жылғы 9 айда жүзеге асырылған тауарлар, жұмыстар және қызметтер сатып алудың жалпы ЕҚ үлесі артты.